• Maliye Uzmanları Derneği


Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri

a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak,

b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmek,

c) Bakanlığın politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

ç) Görevli oldukları birimin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme ve analiz işleri yapmak,

d) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

e) Amirlerince verilecek diğer işleri yapmak.

(2) Ayrıca uzmanlar, uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

(3) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca; teşkilat ve görev alanına giren konularda uzman ve uzman yardımcılarına diğer görevlerinin yanı sıra teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları

Uzman ve uzman yardımcıları, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara uyar:

a) Verilen görevleri mevzuata uygun şekilde süresinde ve eksiksiz olarak tamamlar.

b) Hizmetin adil, verimli ve etkin sunulmasını esas alır.

c) Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır.

ç) Mesleğin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamaz.

d) Çalışmalarında idareye değer katmayı ve objektif olmayı esas alır.

(2) Uzmanlar; uzman yardımcılarının yetişmelerine katkı sağlar.