• Maliye Uzmanları Derneği


HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE
UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 –( 1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 241 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Birim: Bakanlık merkez teşkilatında yer alan hizmet birimlerini,
ç) Birim amiri: Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerinin en üst amirlerini,
d) Fiili hizmet süresi: 2/5/2019 tarihli ve 1025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği uyarınca yapılacak geçici görevlendirmeler dışındaki geçici görevlendirmeler ile aylıksız izinde geçen süreler hariç, Hazine ve Maliye Uzmanlığı ve/veya Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığında geçen süreyi,
e) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,
f) Giriş sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına ilişkin kılavuzda ilan edilen puan türleri itibarıyla Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alanlardan bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanların katılacağı özel yarışma sınavını,
g) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan merkezi sınavı,
ğ) Uzman: Hazine ve Maliye Uzmanını,
h) Uzman Yardımcısı: Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ve Atama

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Uzmanlığa, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir.
(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan veya yalnızca sözlü olarak tek aşamadan oluşur.
(3) Sınavın yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
(4) Giriş sınavı, Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
(5) Sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar protokol ile belirlenir.
(6) Sınavın sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Bakanlıkça duyuruda belirlenecek öğrenim dallarından mezun olmak.
c) KPSS’den, Bakanlıkça belirlenen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak.
ç) Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan duyuruda belirtilen yabancı dil puanını almış olmak.
d) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
e) Daha önce uzman yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.
Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Giriş sınavı, şekli Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak Resmî Gazete ile e-Devlet portalı ve Bakanlık resmi internet sitesinde sınav tarihinden en az otuz gün önce en az bir defa ilan edilmek suretiyle duyurulur.
(2) Sınav duyurusunda; giriş sınavına başvuru şartları, son başvuru tarihi ve yeri, atama yapılacak kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri, KPSS puan türleri ve taban puanı, istenmesi halinde yabancı dil puanı ve geçerlik yılları ile sınava çağrılabilecek aday sayısına yer verilir. Atama yapılacak kadro sayısı öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenebilir.
Giriş sınavına başvuru
MADDE 7 –(1) Giriş sınavına başvuru, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanacak sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır. Başvuru formunun imzalı bir örneğinin; son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğe elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.
Giriş sınavına çağrı
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük, sınav başvurularını aranılan şartlar açısından inceleyerek, giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler. Atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda listeler buna göre düzenlenir.
(2) Giriş sınavının; yazılı bölümüne çağrılacak aday sayısı, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını, sözlü bölümüne çağrılacak aday sayısı ise ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçemez. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sınav ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.
(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık resmi internet sitesinde sınavdan en az on gün önce ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.
Giriş sınavı komisyonu
MADDE 9 – (1) Giriş sınavı komisyonu; Bakan Yardımcısı veya birim amirinin başkanlığında, Bakanlıkta görev yapanlar arasından başkan dâhil en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Müdürlükten bir üye komisyonun doğal üyesidir. Birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.
(2) Giriş sınavı komisyonuna; gerekli görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarından konusunda uzman kişiler üye olarak görevlendirilebilir.
(3) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.
Giriş sınavı komisyonunun görevleri
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.
(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.
Giriş sınavı konuları
MADDE 11 – (1)
Giriş sınavı, mezun olunan bölümlerin müfredatına uygun konulardan ve/veya Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Matematik, İstatistik alanları içerisinden belirlenecek konularda yapılır.
(2) Sınav duyurusunda yer verilmesi kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen konularda değişiklik yapılabilir.
(3) Atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.
(4) Giriş sınavında soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. En yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve komisyon üyelerince imzalanır.
(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. Sınavın tek konu grubundan yapılması halinde en az yetmiş puan alınması zorunludur.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağırma
MADDE 13 – (1) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.
(2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(3) Sözlü sınava katılacaklara; sözlü sınavın yeri, günü ve saati, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav ve değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(2) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
(3) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Giriş sınavı sonuçları ve duyurulması
MADDE 15 – (1) Sınavın yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde, her birinden ayrı ayrı en az yetmiş puan alan adaylar giriş sınavında başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü sınavın ortalama puanı giriş sınavı başarı sırasını oluşturur.
(2) Sınavın yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde sınavdan en az yetmiş puan alan adaylar giriş sınavında başarılı sayılır.
(3) Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde sırasıyla varsa yazılı puanı, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve başvuru şartları arasında bulunması durumunda yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınır.
(4) Sınav sonuçları, Genel Müdürlükçe Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve duyuruda belirtilen atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.
(5) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Giriş sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarına açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 17 – (1)
Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar
hiçbir hak talep edemez.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Uzman yardımcılığına atama
MADDE 18 – (1)
Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.
(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(3) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
(4) Atamaları yapılanlardan kendilerine bildirilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.
(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, mesleki temel eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19 – (1)
Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir
nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Müdürlükçe saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirilmedeki amaç
MADDE 20 – (1)
Yetiştirilmedeki amaç;
a) Meslekle ilgili teoriye, mevzuata ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,
b) Analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesini,
c) Ekip çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini,
ç) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttırılmasını,
d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,
e) Bilgisayar ve teknoloji kullanımının öğrenilmesi ve geliştirilmesini,
sağlamaktır.
Uzman yardımcılığı süresi ve yetiştirilme
MADDE 21 – (1)
Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıldır.
(2) Uzman yardımcıları;
a) Genel Müdürlük tarafından düzenlenen mesleki temel eğitime tabi tutulur.
b) Teze yönelik çalışmaları yürütür.
c) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi amacıyla kurslardan yararlandırılabilir.
(3) Mesleki temel eğitimin konuları, süresi, sınavlar ile eğitime ilişkin diğer hususlar Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi

Uzmanlık tezi ve tez danışmanı
MADDE 22 – (1)
Uzman yardımcılarına; görevli oldukları birimce on sekiz aylık fiili hizmet süresini tamamlamalarını müteakip otuz günlük süre içinde tez konusu verilir. Uzmanlık tezi, tez konularının kesinleşmesini takip eden en geç bir yıllık fiili hizmet süresinin sonunda tez jürisine teslim edilir. Tez konuları Genel Müdürlükten görüş alınması suretiyle kesinleştirilir.
(2) Tez, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır. Tez danışmanı, konusunda uzman kişiler veya üniversite öğretim üyeleri arasından belirlenir.
(3) Tezin, uzman yardımcısının görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.
Tez jürisi ve tezin değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1)
Tez jürisi; uzman yardımcısının görev yaptığı birim amirinin veya yardımcısının başkanlığında; uzman yardımcısının görev yaptığı birimden veya Bakanlığın diğer birimlerinden seçilecek başkan dahil en az üç asıl, iki yedek üyeden oluşturulur.
(2) Tez jürisi, iki ay içerisinde tezi değerlendirerek uzman yardımcısını tez savunmasına çağırır.
(3) Tez savunması sonucunda, jüri üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların ortalaması tez notunu oluşturur ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tezin başarılı kabul edilmesi için tez notunun en az yetmiş puan olması zorunludur.
(4) Tezin süresi içerisinde verilmemesi veya başarısız kabul edilmesi halinde, tezde tespit edilen eksiklikler gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir ve uzman yardımcılarına tezini vermesi veya düzeltmesi için üç ay ilave süre verilir. Bu süre içerisinde teslim edilen tez, jüri üyeleri tarafından bir aylık süre içerisinde değerlendirilir. İlave süre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri başarısız olarak değerlendirilen uzman yardımcıları yeterlik sınavına alınmaz.
(5) Tezleri başarılı kabul edilenler Genel Müdürlüğe bildirilir ve tezin bir örneği yazılı ve elektronik ortamda gönderilir.
(6) Tez konusunun ve tez danışmanının belirlenmesi, tez danışmanının görev ve sorumluluğu, tezin hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Atama

Yeterlik sınavına girebilme şartları
MADDE 24 – (1)
Uzman yardımcıları;
a) Fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması,
b) Tezlerinin başarılı kabul edilmesi, şartıyla, yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
(2) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazeretine istinaden sınava giremeyenler, mazeretlerinin sona ermesini müteakip bir yıl içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte sınava alınır.
Yeterlik sınavı, konuları, duyurusu ve itiraz
MADDE 25 – (1)
Yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
(2) Yazılı sınav, Bakanlığın görev alanına giren konular ile mezun olunan bölümlerin müfredatına uygun konulardan ve/veya hazine ve ekonomi yönetimi, dış ekonomik ilişkiler, kamu finansmanı ve borçlanma, finansal piyasalar ve kambiyo, kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler, ekonomik programlar ve araştırmalar, kamu mali yönetimi ve kamu harcamaları, devlet muhasebesi, kamu hukuku ve özel hukuk, mali suçlarla mücadele ve kamu personeli konularında yapılır.
(3) Yeterlik sınavının sözlü aşaması; uzman yardımcısının,
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
d) Genel yetenek ve genel kültürünün,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
(4) Adaylar, yeterlik sınavı komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
(5) Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınavın ortalama puanı yeterlik sınavı başarı sırasını oluşturur.
(6) Sınav sonuçları, Genel Müdürlükçe duyurulur.
(7) Sınav sonuçlarına, açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, yeterlik sınavı komisyonu tarafından en geç on gün içinde karara bağlanır ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Yeterlik sınavı komisyonu

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu; Bakan Yardımcısı veya birim amirinin başkanlığında, Bakanlıkta görev yapanlar arasından başkan dâhil en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Uzman yardımcısının görev yaptığı birimin amiri veya yardımcısı ile Genel Müdürlükten bir üye komisyonun doğal üyesidir. Birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.
(2) Yeterlik sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.
(3) Yeterlik sınavı komisyonunun sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Yeterlik sınavı komisyonunun görevleri
MADDE 27 –(1)
Yeterlik sınavı komisyonu; sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.
(2) Yeterlik sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.
Ek sınav hakkı
MADDE 28 –(1)
Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkınıkullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlığa atama
MADDE 29 – (1)
Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.
Uzman yardımcısı unvanını kaybetme
MADDE 30 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, 28 inci maddeye göre ek sınav hakkı tanınanlardan başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

ALTINCI BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 31 – (1)
Uzman ve uzman yardımcıları;
a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmakla,
b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekle,
c) Bakanlığın politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmakla,
ç) Görevli oldukları birimin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme ve analiz işleri yapmakla,
d) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,
e) Amirlerince verilecek diğer işleri yapmakla, görevli ve yetkilidir.
(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olur.
(3) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca; teşkilat ve görev alanına giren konularda uzman ve uzman yardımcılarına diğer görevlerinin yanı sıra teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir.
Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları
MADDE 32 – (1)
Uzman ve uzman yardımcıları, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara uyar:
a) Verilen görevleri mevzuata uygun şekilde süresinde ve eksiksiz olarak tamamlar.
b) Hizmetin adil, verimli ve etkin sunulmasını esas alır.
c) Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır.
ç) Mesleğin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamaz.
d) Çalışmalarında idareye değer katmayı ve objektif olmayı esas alır.
(2) Uzmanlar; uzman yardımcılarının yetişmelerine katkı sağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışında eğitim ve görevlendirme
MADDE 33 – (1)
21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik uyarınca uzmanlar, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde eğitim amacıyla yurt
dışına gönderilebilir.
(2) Uzmanlar, mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla bir yıldan fazla olmamak üzere ilgili mevzuat ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar ile her yıl belirlenen kontenjan çerçevesinde yurt dışına geçici görevle gönderilebilir.
Sürekli gelişim
MADDE 34 – (1)
Genel Müdürlük, uzmanların bireysel yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kariyer planlamalarına destek sağlanması amacıyla, birimlerin taleplerini de dikkate alarak sürekli eğitim ve gelişim programları hazırlar ve uzmanlar bu programlara katılır. Ayrıca, birimlerce eğitim
programı düzenlenir.
(2) Sürekli eğitim ve gelişim programlarında uzaktan eğitim yönteminden yararlanılabilir.
Yeniden atama
MADDE 35 – (1)
Uzman unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak şartıyla uzmanlığa yeniden atanabilirler.
Kariyer dışı uzman ve uzman yardımcısı atanamayacağı
MADDE 36 – (1) Üst hukuk normlarındaki düzenlemeler hariç uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 37 –( 1) 8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik ile 19/4/2012 tarihli ve 28269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 –(1)
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanların yeterlik sınavları, uzmanlığa atanmaları ile diğer iş ve işlemler, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği
hükümlerine göre yapılır.

2) 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı ve Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı kadrolarında bulunanlardan, Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmış sayılanların; yeterlik sınavları, uzmanlığa atanmaları ile diğer iş ve işlemleri 21/8/2009 tarihli ve 27326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre yerine getirilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında oluşturulacak jüri ve komisyonlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre teşekkül ettirilir.
Yürürlük
MADDE 38 – (1)
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1)
Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.