• Maliye Uzmanları Derneği


Bilindiği üzere, merkez kariyer uzmanlıkları modern kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde kurumsal politika geliştirilmesi ve devletin icrai fonksiyonlarının yürütülmesinde çok önemli görevler üstlenen nitelikli işgücünden oluşmaktadır.

Merkez kariyer uzmanlar, yürütme erkinin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurumlarına tevcih ettiği görev ve yetkiler kapsamında yer alan idari ve teknik süreçlerin tamamında etkin rol üstlenmekte ve yetkinlikleri, donanımları ve temsil kabiliyetleri ile proaktif yaklaşımlara sahip vizyoner personel olarak görülmektedir. Bu bağlamda, mevzuat düzenlemeleri, düzenleyici etki analizleri, politika ve strateji üretilmesi, ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilmesi, proje geliştirilmesi ve analizi, bunların uygulanması, sonuçlandırılması ve raporlanması gibi süreçlerin tamamında aktif rol almaktadırlar. Merkez uzmanlığın olmazsa olmaz en önemli koşullarından biri olan yabancı dil yeterlikleri sayesinde gerek uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda yer almakta gerekse de yurtdışı uygulama örneklerinin takibi ve eşgüdümünde önemli görevler üstlenmektedirler.

Derneğimiz tarafından memur maaşlarının asgari ücret karşısındaki durumunu gösteren bir rapor hazırlanmıştır. Söz konusu raporda örnek olarak alınan 1/4 Hazine ve Maliye Uzmanı maaşının asgari ücret karşısındaki durumu ve ücret düzeyleri arasındaki farkın yıldan yıla kapandığı açıkça görülmektedir. Bununla birlikte 20.06.2023 tarihinde açıklanan yeni asgari ücret karşısında gelinen nokta daha vahim bir tablo oluşturmaktadır.

Bu görüş ve değerlendirmeler çerçevesinde, ülkemizdeki mevcut ekonomik koşullar neticesinde yaşanan mali kayıpların telafisi hususunda vakit kaybetmeksizin gerekli düzenlemelerin yapılması ihtiyacının hâsıl olduğu aşikârdır. Merkez Kariyer Uzman maaşının en az 2013 yılında olduğu gibi mevcut asgari ücretin 5.9 katı seviyesine yeniden ulaştırılması ve refah payı ile desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. Diğer taraftan, kamuda emek veren bazı meslek mensuplarının da benzer mağduriyetler yaşaması kapsamlı bir düzenleme yapılması ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

Maliye Uzmanları Derneği