• Maliye Uzmanları Derneği


Mesleğe Giriş Koşulları

Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ve Atama

Giriş sınavı

Uzmanlığa, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir.

(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan veya yalnızca sözlü olarak tek aşamadan oluşur.

(3) Sınavın yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

(4) Giriş sınavı, Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(5) Sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar protokol ile belirlenir.

(6) Sınavın sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Giriş sınavı başvuru şartları

(1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Bakanlıkça duyuruda belirlenecek öğrenim dallarından mezun olmak.

c) KPSS’den, Bakanlıkça belirlenen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak.

ç) Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan duyuruda belirtilen yabancı dil puanını almış olmak.

d) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

e) Daha önce uzman yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.

Giriş sınavı duyurusu

(1) Giriş sınavı, şekli Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak Resmî Gazete ile e-Devlet portalı ve Bakanlık resmi internet sitesinde sınav tarihinden en az otuz gün önce en az bir defa ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Sınav duyurusunda; giriş sınavına başvuru şartları, son başvuru tarihi ve yeri, atama yapılacak kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri, KPSS puan türleri ve taban puanı, istenmesi halinde yabancı dil puanı ve geçerlik yılları ile sınava çağrılabilecek aday sayısına yer verilir. Atama yapılacak kadro sayısı öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenebilir.

Giriş sınavına başvuru

(1) Giriş sınavına başvuru, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanacak sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır. Başvuru formunun imzalı bir örneğinin; son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğe elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Giriş sınavına çağrı

(1) Genel Müdürlük, sınav başvurularını aranılan şartlar açısından inceleyerek, giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler. Atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda listeler buna göre düzenlenir.

(2) Giriş sınavının; yazılı bölümüne çağrılacak aday sayısı, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını, sözlü bölümüne çağrılacak aday sayısı ise ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçemez. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sınav ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.

(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık resmi internet sitesinde sınavdan en az on gün önce ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Giriş sınavı komisyonu

(1) Giriş sınavı komisyonu; Bakan Yardımcısı veya birim amirinin başkanlığında, Bakanlıkta görev yapanlar arasından başkan dâhil en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Müdürlükten bir üye komisyonun doğal üyesidir. Birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.

(2) Giriş sınavı komisyonuna; gerekli görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarından konusunda uzman kişiler üye olarak görevlendirilebilir.

(3) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

Giriş sınavı komisyonunun görevleri

(1) Giriş sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı konuları

(1) Giriş sınavı, mezun olunan bölümlerin müfredatına uygun konulardan ve/veya Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Matematik, İstatistik alanları içerisinden belirlenecek konularda yapılır.

(2) Sınav duyurusunda yer verilmesi kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen konularda değişiklik yapılabilir.

(3) Atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

(4) Giriş sınavında soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

(1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. En yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve komisyon üyelerince imzalanır.

(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. Sınavın tek konu grubundan yapılması halinde en az yetmiş puan alınması zorunludur.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağırma

 (1) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınava katılacaklara; sözlü sınavın yeri, günü ve saati, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav ve değerlendirilmesi

(1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(3) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Giriş sınavı sonuçları ve duyurulması

(1) Sınavın yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde, her birinden ayrı ayrı en az yetmiş puan alan adaylar giriş sınavında başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü sınavın ortalama puanı giriş sınavı başarı sırasını oluşturur.

(2) Sınavın yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde sınavdan en az yetmiş puan alan adaylar giriş sınavında başarılı sayılır.

(3) Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde sırasıyla varsa yazılı puanı, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve başvuru şartları arasında bulunması durumunda yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(4) Sınav sonuçları, Genel Müdürlükçe Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve duyuruda belirtilen atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.

(5) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçlarına itiraz

(1) Sınav sonuçlarına açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Gerçeğe aykırı beyan

(1) Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Uzman yardımcılığına atama

(1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılanlardan kendilerine bildirilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, mesleki temel eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

(1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Müdürlükçe saklanır.