• Maliye Uzmanları Derneği


MALİYE UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

Madde 1- Derneğin Adı “Maliye Uzmanları Derneği”dir. Kısa adı “MUD” dur. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi açılmayacaktır.

TANIMLAR

Madde 2 – Bu tüzükte geçen;

 1. Dernek: Maliye Uzmanları Derneğini,
 2. Başkan: Dernek Başkanını,
 3. Kurum: Hazine ve Maliye Bakanlığını
 4. Maliye Uzmanı: İlgili mevzuat çerçevesinde Maliye Uzmanı unvanını iktisap etmiş olanları,
 5. Hazine ve Maliye Uzmanı: İlgili mevzuat çerçevesinde Hazine ve Maliye Uzmanı unvanını iktisap etmiş olanları,
 6. Maliye Uzman Yardımcısı: İlgili mevzuat çerçevesinde Maliye Uzman Yardımcısı unvanını iktisap etmiş olanları,
 7. Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı: İlgili mevzuat çerçevesinde Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı unvanını iktisap etmiş olanları,
 8. Çalışma Dönemi: İki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönemi
 9. Kanun: 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Medeni Kanunu, 29.01.2004 tarih ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunu ve 04.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanununu, ifade eder.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3 – Dernek, üyeleri arasında birlik ve beraberliği, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek; üyelerin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek; mesleki bilgi birikiminin artırılması, mesleki ihtiyaçların karşılanması ve bilgi iletişiminin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak; bilimsel inceleme ve araştırma yapmak, karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak, yayın çıkarmak, üyelerin sağlık, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını Derneğin imkanları dahilinde karşılamak, üyeler ve aileleri için bu kapsamda faaliyette bulunmak, üyelerin mesleki sorunlarının çözümü konusunda destek olmak amacıyla kurulmuştur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Madde 4 – Dernek, 3 üncü maddede belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıda gösterilen çalışma konularında faaliyette bulunur:

a)Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, bilgi iletişimini sağlamak ve bu amaçla konferans, sempozyum ve kurslar düzenlemek ve söz konusu faaliyetlere ilişkin duyuru ve yayınlar yapmak,

b)Mesleki konularda kitap, dergi, gazete ve benzeri yayınlar çıkarmak,

c)Dernek üyelerinin yasalardan doğan haklarının gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, görüşlerini açıklamak ve yetkili makamlara önerilerde bulunmak.

ç)Yeni üyelerin alınmasına ve fahri üye kazanılmasına çaba harcamak,

d)Dernek içinde oluşturulacak komisyonlar ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak,

e)Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak,

f)Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek; taşınmaz mallar üzerinde ayni hak tesis etmek, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak,

g)Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını derneğin imkanları dahilinde karşılamak ve ağır zarar gören, muhtaç olan, evlenen üyeler ile vefat eden üyenin eş ve çocuklarına yardımda bulunmak amacıyla sandık kurmak,

ğ)Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki yardımlaşma dayanışma ve birliği sağlamak için gezi ve geceler tertiplemek, sportif faaliyetlerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek ve bu amaçlarla kütüphane, okuma salonu, konaklama ve dinlenme yerleri ile lokal açmak ve işletmek,

h)Derneğin ve mesleğin çalışma alanına giren konularda, yurt içi ve yurt dışındaki kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantıları takip etmek ve gerektiğinde üyelerin katılımını sağlamak,

ı) Avrupa Birliği fonlarından ve diğer uluslararası mali yardımlardan da yararlanmak suretiyle Türkiye-

Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak projeler hazırlamak veya yürütmek,

 1. Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, diplomatik temsilcilikler ve benzer amaçlı ulusal ve uluslararası kuruluşlarla (dernek, sendika, vakıf ve işbirliği ağları gibi) ortak çalışmalar yapmak ve bu kapsamda mali yardımlardan yararlanmak,
 2. Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer faaliyetlerde bulunmak.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Madde 5- Dernek; sosyal, ekonomik ve mesleki alanda faaliyet gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

ÜYE OLMA HAKKI

Madde 6- Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki çeşit üyesi vardır:

Maliye Uzmanları, Maliye Uzman Yardımcıları, Hazine ve Maliye Uzmanları ve Hazine ve Maliye Uzman Yardımcıları ile daha önce Maliye Uzmanlığı, Hazine ve Maliye Uzmanlığı ve bu unvanların yardımcılıklarında bulunan ancak görev değişikliği nedeniyle Kurumda ya da başka kurumlarda meslek dışında başka görevlere geçen, meslekten ayrılmış olanlar ya da emekli olanlar asil üye olabilirler. Derneğin ilke ve amaçlarını benimseyen ve bunların gerçekleşmesine maddi ve manevi katkısı bulunanlar, Yönetim Kurulunun vereceği kararla fahri üyeliğe kabul edilebilirler.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 7– Derneğe asil üye olabilmek için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi gereklidir;

 1. Tüzüğün 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan şartları taşımak,
 2. Derneğin tüzüğünü, amaçlarını, ilkelerini ve Derneğe karşı yükümlülüklerini kabul ettiğini, bunlara uygun davranacağını ve üye olmak istediğini belirten bir dilekçe ile başvurmak.

Tüzüğün 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan ve başvuruda bulunanlar Yönetim Kurulunun vereceği kararla üyeliğe kabul edilir ve bu husus ilgililere bildirilir.

Üyelik sıfatının başlangıcı, Yönetim Kurulu karar tarihidir.

Yönetim Kurulu’nca üyeliği kabul edilmeyenler, Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Kurul’a itiraz hakkına sahiptir.

Genel Kurulun bu konularda alacağı karar kesindir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

1- Üyenin Vefatı

Madde 8- Üyelik, üyenin ölümü halinde kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulunca gerekli işlemler yapılır.

2- Üyelikten Çıkma

Madde 9- Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dilediğinde Dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Üyeler, Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurduğu tarihte üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyenin Dernekten ayrılması, Derneğe olan birikmiş borçlarının ödenmesini engellemez.

3- Üyelikten Çıkarılma

Madde 10- Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir;

 1. Dernek organlarınca alınan kararlara uymamak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle derneğin faaliyetlerini sürdürmesine engel olacak davranışlarda bulunmak, derneğin amaç ve hizmet konularına ilgisizlik göstermek,
 2. Kanunlarla yasaklanmış tutum, davranışlarda bulunmak,
 3. Maliye Uzmanlığı mesleğine yakışmayan hal ve hareketlerde bulunmak, mesleğin veya Derneğin onur ve saygınlığını zedelemek,

ç) Derneğe ödemekle yükümlü olduğu aidatlarını, yapılan yazılı ikaza rağmen, ikazın tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde ödememek.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ

Madde 11- Üye, 10 uncu maddede sayılan hallerden birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir. Üyelikten çıkarılma kararı için, Yönetim Kurulunun en az üçte ikisinin bu yönde oy kullanması gerekir. Karar yazılı olarak üyeye bildirilir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün içinde Genel Kurula iletilmek üzere Yönetim Kuruluna başvurabilir. Bu takdirde üyelikten çıkarılma kararı, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek sonuca bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin, Genel Kurulun karar tarihinden başlamak üzere otuz gün içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır. Ölen üyenin dışında üyelikten çıkarılanlar ya da ayrılanlar, çıkarılma ya da ayrılma tarihine kadar tahakkuk edecek borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Ödemedikleri takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKAN VE ÇIKARILANLARIN TEKRAR ÜYELİĞE KABUL EDİLMESİ

Madde 12- Dernek üyeliğinden kendi isteğiyle ayrılan üyeler, ayrılma tarihinden üç ay geçmedikçe; ayrılma tarihinden sonra tekrar üyeliğe kabul edilenler ikinci defa ayrılırlarsa, ikinci ayrılma tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe tekrar üyeliğe kabul edilmezler.

Dernek tüzüğünün 10 uncu maddesinin (a), (c) ve (ç) fıkralarında belirtilen sebeplerden dolayı üyelikten çıkarılanlar, çıkarma tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe; aynı maddenin (b) fıkrasında belirtilen sebepten dolayı üyelikten çıkarılanlar ise hiçbir surette tekrar üyeliğe kabul edilmezler.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-Üyelerin Hakları

Madde13 – Dernek üyeleri;

 1. Eşit haklara sahiptir. Fahri üyeler oy kullanamaz. Asil her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Oy hakkı Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kullanılır.
 2. Genel Kurula ve Tüzükte gösterilen diğer organların seçimine katılır,
 3. Dernek faaliyetlerinden faydalanır,

ç) Aylıksız izin kullandıklarını veya geçici görevlendirme ile görevlendirildiklerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirerek üyelikten doğan bütün hak ve yükümlülüklerini askıya aldırabilirler. Üyeler, bu halin sona ermesini müteakiben yapacakları başvuru ile üyelik hak ve yükümlülüklerini yeniden kazanırlar,

 1. Cinsiyet, dil, din, ırk, mesleki sınıf, mezhep, renk, sınıf ve zümre ayrımı gibi herhangi bir farklılığa tabi tutulamaz. Dernek üyeleri arasında eşitliği bozan veya bazı üyelere bu nedenlerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

2-Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 14- Dernek Üyeleri aşağıda belirtilen yükümlükleri yerine getirmek zorundadırlar;

 1. Üyelik aidatını tam ve zamanında ödemek,
 2. Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkelere uygun davranışta bulunmak,
 3. Alınan kararlara uymak, verilen görevleri iyi niyet ve ciddiyetle yapmak ve verilen yetkileri

Dernek menfaatleri doğrultusunda kullanmak,

ç) Araştırma ve inceleme çalışmalarına katılmak,

 1. Uzmanlığın gerektirdiği tutum ve davranışlarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN YAPISI

ORGANLAR

Madde 15- Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir.

1)Genel Kurul

2)Yönetim Kurulu

3)Denetim Kurulu

Gerek görüldüğünde, Yönetim Kurulu tarafından çalışma grupları oluşturulabilir. Bu çalışma gruplarının yetki, görev, oluşum ve üye sayısı gibi hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu çalışma gruplarında fahri üyeler de görev alabilir.

GENEL KURUL

1-Genel Kurul Toplantıları

Madde 16- Genel Kurul, Derneğin en üst karar organı olup Derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Genel Kurul, aşağıda belirtildiği şekilde toplanır:

a)Olağan Genel Kurul, iki yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

b)Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacağı ya da bir an evvel görüşülmesinde yarar görülen önemli ve zorunlu konularda, Dernek üye sayısının beşte birinin yazılı ve imzalı başvurusu veya Yönetim Kurulunun alacağı karar ile ya da Denetim Kurulunun talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından otuz gün içerisinde toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh hukuk hakiminin duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır.

2-Genel Kurula Çağrı

Madde 17- Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir;

a)Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini saptar. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, gazete ya da Derneğin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle veya yazılı ya da elektronik posta yoluyla, toplantının günü, saati, yeri ve gündeminden haberdar edilir ve toplantıya çağırılırlar. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında geçen süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

b)Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

c)Genel Kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle gazetede ilan edilmek suretiyle veya yazılı ya da elektronik posta yoluyla tekrar üyelere duyurulur. Bu durumda ikinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 3-Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Madde 18- Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir:

a)Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeler Listesi”ndeki adları karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üye sayısı Başkan ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanak tarafından saptanır.

b)Genel Kurul, Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra, Dernek Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir Başkan bir Başkan Yardımcısı ile yeteri kadar katip üye seçilir.

c)Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.

ç)Fahri üyeler hariç her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

4-Genel Kurul Kararları

Madde 19- Genel Kurulda kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ve açık oyla verilir. Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimleri gizli oylama ile yapılır. Gizli oyların sayımı, Genel Kurulca seçilecek üç kişilik Sayım Komisyonu tarafından yapılır.

Genel Kurul kararları ve tutanakları Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak, saklanmak ve gerekleri yapılmak üzere Yönetim Kuruluna takdim edilir. Genel Kurul kararları, Derneğin internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ve/veya elektronik posta aracılığıyla üyelere duyurulur.

Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunmayanlar için de geçerlidir.

5-Genel Kurul Görev ve Yetkileri

Madde 20- Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a)Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

b)Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçeyi onaylamak,

c)Çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

ç) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider cetvellerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

d) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

e)Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararına karşı sürelerinde yapılan itirazları hakkında karar almak,

f)Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

g)Derneğin feshine ve mal varlığının tasfiyesine karar vermek,

ğ) Derneğin amacına ulaşabilmesi için Yönetim Kuruluna direktifler vermek,

h)Gerektiğinde Yönetim ve Denetleme Kurulları üyelerinin görevlerine son verilmesi ve sorumlulukları görülenlerin kanuni kovuşturması hakkında karar vermek,

I)Derneğe ve mesleğe maddi ve manevi katkısı olabileceği düşünülen kişilerin Yönetim Kurulunun önerisi ile asil üye olarak alınmasına karar vermek,

i) Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde;

Yönetim Kurulu tarafından yapılacak borçlanma miktarının üst sınırını belirlemek,

j)Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek, üyesi olunan federasyon delegelerini seçmek hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

k) Gerekli diğer konularda karar vermek.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 21- Derneğin yetkili yürütme organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir,

 1. Yönetim Kurulu iki yıllık süre için seçilmiş 7 asil 5 yedek üyeden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kuruluna üye seçimi listeler halinde yapılır. Yönetim Kurulu oluşturulurken Bakanlık birimleri en fazla üç üye ile temsil edilebilir.
 2. Yedek üyeler, Genel Kurulda aldıkları oy sayısına göre sıra ile boşalan asil üyelerin yerlerini alırlar. Yedek üyeler, yerlerini aldıkları asil üyelerin süresini tamamlarlar.
 3. Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri ve adresleri Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Yönetim Kurulu Çalışma İlkeleri

Madde 22- Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim Kurulu seçimini izleyen yedi gün içinde toplanarak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman seçmek suretiyle görev bölüşümü yapar.
 2. Yönetim Kurulu üç ayda en az bir kez toplanmak zorundadır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.
 3. Yönetim Kurulunun toplantı yapabilmesi için en az altı üyenin hazır bulunması şarttır. Yönetim Kurulu kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

ç) Yönetim Kurulu, Başkanın; Başkan bulunmadığı zaman Başkana Yardımcısının çağrısı ve belirlenen gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar. Ancak, Yönetim Kurulu toplantısına katılan üyelerden birinin yazılı talebi olması halinde konunun gündeme alınması zorunludur.

 1. Toplantı gündemi ve alınan kararlar, daha önceden tasdik edilmiş karar defterine yazılır, Başkan ve üyelerce imzalanır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 23- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir;

a)Dernek faaliyetlerini, amaçları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve bu tüzük hükümlerine göre yürütmek, bu yönde gereken kararları almak ve uygulamak,

 1. Derneği temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,
 2. Derneğin yıllık çalışmalarına ilişkin çalışma raporunu, gelir-gider hesabını, bilançoyu ve gelecek yıla ilişkin bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

ç) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve mahallin en büyük mülki amirliğine duyurmak,

 1. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
 2. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
 3. Kanunların verdiği yetki çerçevesinde ve Genel Kurul kararıyla ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,
 4. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

ğ) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,

 1. İhtiyaçları dikkate alarak, Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarını belirlemek, ihtiyaç fazlası dernek gelirlerini uygun getirili yatırım araçları ile değerlendirmek,
 2. Mevzuatın kendisine verdiği diğer yetkileri kullanmak,
 3. Yurt içi ve yurt dışındaki kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantılara katılmaya ve katılacak kişilere karar vermek,
 4. Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde borçlanmak,

ı) Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCISI, GENEL SEKRETER VE SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24- Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Saymanın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Başkan, Yönetim Kuruluna başkanlık eder; Derneği yargı ve idari her düzeydeki merciiler nezdinde temsil eder. Derneği ilgili kanun hükümleri, tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yönetir.
 2. Başkan Yardımcısı: Başkanın geçici veya süresiz ayrılmalarında Başkanın tüm yetki ve görevlerini üstlenir.
 3. Genel Sekreter, Genel Sekreter, Derneğin büro işlemlerini yürütür, karar defterini tutar. Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve toplanmasını sağlar. Asil üyelerden boşalma olması halinde yedek üyeleri davet eder.
 4. ç) Sayman, Derneğin gelirlerini toplar ve muhasebe işlemlerini yürütür. Gerekli defter ve kayıtları tutup, dönem sonu bilanço, gelir tablosu ve yeni dönem bütçesini hazırlar.

DENETİM KURULU

Denetim kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 25- Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetim Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır.

Denetim Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir;

 1. Denetim kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilmiş üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.
 2. Denetim kurulu en az altı ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.
 3. Denetim Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi ile bütçesi ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

ç) Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları ile meslekleri ve adresleri Genel Kurulca yapılacak seçimi izleyen otuz gün içerisinde Başkan tarafından mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

 1. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu üye sayısının boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.

ORTAK HÜKÜMLER

Madde 26- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 27- Derneğin gelirleri şunlardır;

 1. Üye aidatı,
 2. Dernekçe kurulacak sandık ve lokallerden sağlanacak gelirler,
 3. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

ç) Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,

 1. Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 2. Üyelere verilecek hediyelik eşyalardan (kimlik kartı, rozet ve anahtarlık gibi) elde edilecek gelirler,
 3. Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde

Yönetim Kurulu tarafından yapılan borçlanmalar,

g)Yurt içi ve dışındaki dernek ve kuruluşlarla yapılan ortak projelerden sağlanan gelirler,

ğ) Diğer gelirler.

ÜYE AİDAT MİKTARI

Madde 28- Üyelik aidatı miktarı genel kurul tarafından belirlenir. Bu belirlenen miktarı iki katına kadar arttırmaya ve yarısına kadar azaltmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu üyelik aidatına ilişkin kararını oy birliğiyle alır. Aidatlar makbuz karşılığı veya Derneğin banka hesabına ödenir. Üyeliğe girişi takip eden ayın on beşinde aidatlar tahsil edilir. Üyeler, her ay için üyelik aidatı öderler. Fahri üyelerden aidat alınmaz.

DERNEĞİN HARCAMA VE BORÇLANMA USULLERİ

Madde 29- Gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılmasının usul ve esaslarını Yönetim Kurulu belirler. Başkan ve Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulunun belirleyeceği tutar kadar harcama yapmaya yetkilidirler.

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek miktarlarda yapılamaz. Yapılacak borçlanmanın üst sınırına Genel Kurul tarafından karar verilir.

Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 30- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar;

 1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatlar bu deftere yazılır.
 2. Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Kararlar, Başkan ve üyelerce imzalanır.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

ç) İşletme Hesabı Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

 1. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
 2. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bu maddede sayılan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 31- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 32- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MALVARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 33- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi halinde Derneğin malları, fesih kararında belli edilecek şekilde tasfiye edilir.

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Maliye Uzmanları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu Kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER

Madde 34- Bu tüzükte belirtilmeyen konularda 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜK TARİHİ

Madde 35- İş bu tüzük 5253 sayılı Dernekler Kanuna uygun olarak hazırlanmış olup, mülki amirin onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1 – Üyelerin, Derneğe 26/04/2023 tarihine kadar olan borçları resen silinir.